ข้อควรระวังกิจกรรมMyCard

ข้อควรระวังอื่นๆ

 • กิจกรรมนี้จำกัดเฉพาะช่องทาง เงินสด และสกุลเงินที่ระบุโดยเนื้อหากิจกรรม และผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้นโปรดใส่ใจกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม
 • เหรียญเกมที่ซื้อและสมบัติเสมือนจริง ของขวัญ หรือเหรียญแพลตฟอร์มที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากมีการใช้งานแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินธุรกรรมได้
 • บัญชีสมาชิก MyCard/บัญชีเกม/บัญชีแพลตฟอร์มที่ถูกระงับจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในกิจกรรมนี้
 • ผู้เล่นที่เข้าร่วมในเกมสล็อตหรือกิจกรรมสุ่มรางวัลทันที โปรดให้ความสำคัญกับช่วงเวลากิจกรรม และต้องแน่ใจว่าได้ใช้จำนวนเกมสล็อตหรือการสุ่มรางวัลภายในระยะเวลากิจกรรม
 • ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โปรดเหลือพื้นที่เพื่อจัดเก็บสมบัติเสมือนของบัญชีเกม หากระบบไม่สามารถส่งหรือส่งไม่สำเร็จเนื่องจากพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ จะถือว่าสละสมบัติเสมือนและจะไม่ออกให้ใหม่
 • ในการดำเนินกิจกรรมการให้รางวัลนี้ บริษัทกำหนดให้คุณต้องแจ้งชื่อ อีเมล เบอร์ติดต่อ บัญชีเกม และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับ"นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว" ของ Soft-World international Co. และป้อนข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์กิจกรรมนี้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โปรดอ่านรายละเอียดกิจกรรมและ" นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว""for ของบริษัทเราอย่างถี่ถ้วน หากคุณไม่กรอก กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทจะไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมนี้ หรือจะยกเลิกสิทธิ์ในการรับรางวัลของคุณ หากคุณได้รับรางวัล บริษัทจะประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดกิจกรรม ประชาชนจะสามารถเรียกดูข้อมูลที่เปิดเผยได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือข้อมูลที่รับรางวัลผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริษัทจะประกาศข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัลโดยมีวิธีปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนเพื่อเพื่อความปลอดภัย
 • ผู้ที่ได้รางวัลจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ฯลฯ) ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายภาษีเงินได้) เพื่อรับรางวัล หากไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว คุณจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากรางวัล หากมีการเสียภาษีเนื่องจากมีได้รับรางวัล ผู้ได้รางวัลจะต้องชำระภาษีให้ผู้จัดงานก่อนตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายภาษีอากรก่อนรับรางวัล
 • การแจ้งเตือนกิจกรรมและของรางวัลที่ส่งผ่านข้อความ E-mail และโทรศัพท์มือถือ จำกัดเพียง 1 ครั้ง หากคุณไม่สามารถรับอีเมลหรือข้อความเนื่องจากสาเหตุส่วนบุคคล ผู้จัดกิจกรรมจะไม่ทำการส่งซ้ำ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า MyCard ภายในระยะเวลากิจกรรม
 • ผู้จัดงานจะจัดส่งของรางวัลให้หลังจากยืนยันว่าผู้รับรางวัลได้ชำระเงินค่าโทรคมนาคมและบิลบัตรเครดิตปัจจุบัน (และไม่ค้างชำระ) ครบถ้วนแล้ว หากผู้รับรางวัลไม่ชำระเงินเต็มจำนวนหรือชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องล่าช้า ผู้รับอาจจะเสียสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที
 • ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ เช่น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนส่วนบุคคล และการจัดงานจะจัดขึ้นตามปกติโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด
 • ขณะเข้าร่วมกิจกรรม จะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว วิธีการแจกของรางวัล ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหากิจกรรมและรางวัลข้างต้น และมีสิทธิ์ในการตัดสินแก้ไข ยกเลิก ระงับ หรือยุติกิจกรรมรวมถึงเนื้อหาของรางวัล
 • เนื้อหาและข้อกำหนดของรางวัลทั้งหมดที่อยู่ในกิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าจริง ไม่สามารถร้องขอให้ผู้จัดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเป็นเงินสด สกุลเงินอื่น ๆหรืออุปกรณ์เกมได้